Lähtudes  kogemusele turismialasel  tööl  reisibüroos ja hotellides, olen koostanud  etapiviisilise programmi majutusasutuse (edaspidi MA)  käivitamiseks.

Olen  Teie  majutusautuse  käivitamise  mentoriks

 I  ETAPP

 • Tutvumine MA omanikuga (-ga) või operaatoriga. Vaba vestluse  vormis, küsimuste ja vastuste laadis, selgitatakse välja koostöö sobivus ja võimalikkus ning koostöötingimused.  Mõlema poole ootused.
 • MA nägemus enese positsioonist vastaval turul. Kui pikk on eeldatav käivitus-  ja  tasuvusaeg?.  Diskussioon.
 •  Tutvumine  MA  eripäraga (põhi- ja lisateenused, asukoht),   positsiooniga konkurentide suhtes,
 • võimalustega (kvantitatiivne ja kvalitatiivne) firma arendamiseks.
 • Finantsseisund ja investeerimine.  Koolitus.  Marketing.  Motivatsioon.
 •  Minu hinnang (eelised, puudused, võimalused): asukohale, positsioonile konkurentide suhtes, teenustele, hinnapoliitikale, finantsidele.

 II  ETAPP

 •  MA kohustuslike EV vastavat seadusandlust käsitlevate dokumentide tutvustamine, nende materjalide komplekteerimine.
 • MA siseste dokumentide koostamine lähtuvalt MA eripärast:
 • MA dokumentatsiooni ette valmistamine MA tunnustamiseks (atesteerimiseks),  kui seda pole eelnevalt teostaud
 • MA struktuur
 • MA töösisekorraeeskirjad
 • MA tervise-, hügieeni- ja tuleohutusnõuded
 • MA personali ametijuhendid, materiaalse vastutuse ja konfidentsiaalsuse lepingud, tööajakavad
 • MA vastuvõtuleti töö ja teiste üksuste töö korralduse dokumentatsioon, liikumine
 • MA raamatupidamise ja statisika korraldus
 • MA töö kontrollidokumentatsioon
 • MA  teenuste müügi koostööleping

 III  ETAPP

 • MA personali valik laekunud CV-st eelneva telefonivestluse baasil tehtud valimist.
 • Personali koolitus:
 • vastuvõtuleti töö
 • toateenindus
 • toitlustusteenindaja üldkoolitus, eetika
 • müügitöö-lepingud (teenuste müük, püsikliendid, lisaväärtused põhiteenustele-hommikusaun, tasuta fitness tuba, tasuta sissepääs…., bassein, jpm.)

 IV  ETAPP

 • MA kuvandi välja töötamine, müügi strateegia ja taktika.
 • MA käivitamisel selle töö pidev  jälgimine ja vigade ellimineerimine, vajadusel personali vahetus.
 • Jooksev praktiline juhendamine.

 Kasvama peab oma tugevuste peal.

Lugupidamisega
Aira  Suvi