Lähtudes  kogemusele turismialasel  tööl  reisibüroos ja hotellides, olen koostanud  etapiviisilise programmi majutusasutuse (edaspidi MA)  käivitamiseks.

Olen  Teie  majutusautuse  käivitamise  mentoriks

 I  ETAPP

 • Tutvumine MA omanikuga (-ga) või operaatoriga. Vaba vestluse  vormis, küsimuste ja vastuste laadis, selgitatakse välja koostöö sobivus ja võimalikkus ning koostöötingimused.  Mõlema poole ootused.
 • MA nägemus enese positsioonist vastaval turul. Kui pikk on eeldatav käivitus-  ja  tasuvusaeg?.  Diskussioon.
 •  Tutvumine  MA  eripäraga (põhi- ja lisateenused, asukoht),   positsiooniga konkurentide suhtes,
 • võimalustega (kvantitatiivne ja kvalitatiivne) firma arendamiseks.
 • Finantsseisund ja investeerimine.  Koolitus.  Marketing.  Motivatsioon.
 •  Minu hinnang (eelised, puudused, võimalused): asukohale, positsioonile konkurentide suhtes, teenustele, hinnapoliitikale, finantsidele.

 II  ETAPP

 •  MA kohustuslike EV vastavat seadusandlust käsitlevate dokumentide tutvustamine, nende materjalide komplekteerimine.
 • MA siseste dokumentide koostamine lähtuvalt MA eripärast:
 • MA dokumentatsiooni ette valmistamine MA tunnustamiseks (atesteerimiseks),  kui seda pole eelnevalt teostaud
 • MA struktuur
 • MA töösisekorraeeskirjad
 • MA tervise-, hügieeni- ja tuleohutusnõuded
 • MA personali ametijuhendid, materiaalse vastutuse ja konfidentsiaalsuse lepingud, tööajakavad
 • MA vastuvõtuleti töö ja teiste üksuste töö korralduse dokumentatsioon, liikumine
 • MA raamatupidamise ja statisika korraldus
 • MA töö kontrollidokumentatsioon
 • MA  teenuste müügi koostööleping

 III  ETAPP

 • MA personali valik laekunud CV-st eelneva telefonivestluse baasil tehtud valimist.
 • Personali koolitus:
 • vastuvõtuleti töö
 • toateenindus
 • toitlustusteenindaja üldkoolitus, eetika
 • müügitöö-lepingud (teenuste müük, püsikliendid, lisaväärtused põhiteenustele-hommikusaun, tasuta fitness tuba, tasuta sissepääs…., bassein, jpm.)

 IV  ETAPP

 • MA kuvandi välja töötamine, müügi strateegia ja taktika.
 • MA käivitamisel selle töö pidev  jälgimine ja vigade ellimineerimine, vajadusel personali vahetus.
 • Jooksev praktiline juhendamine.

 Kasvama peab oma tugevuste peal.

Lugupidamisega
Aira  Suvi

If you’d like essay writing aid, a team of seasoned essay writers and researchers will compose for you a special, unique essay which perfectly matches your specifications and instructions. Professional essay writing and study paper assistance: will run the whole research, carry out the writing, keep you in contact with you throughout the composing process, and keep you up to date on your homework until the project is completed. The best method to get the most out of your essay writing help is to pick a business that delivers custom essay writing service, tailored to your particular requirements and write for me preferences. Most companies provide custom essay writing and research paper support from begin to finish, including formatting, editing, content, photography, illustrations, photographs, maps and more.